Tra pucu arrivare Anunnaku, cuntenti?

Alienu vuole comunicare un messaggio importante sull’arrivo di Anunnaku un extraterrestre che sta per entrare nell’orbita terrestre per poi atterrare sul pianeta (Parodia di Alienu – Alien parody)

Anunnaku arrivi pristu

 

Tra pucu arrivare anunnaku

Finalminte cullegamintu turnatu

Chi bruttu network su Tirra, quando aggiustare?

Sii si capitu, già furtuna chi su tirra essere network.

 

Deve sapire che Annunnaku mai fattu niente in sua vita, ura vuoi di arrivare su vustru pianeta cusì: si truva mangiare, chiama anche amici.

Vidrai! Tu nu crede? Arrivi si arrivi pristu, già in urbita tirristri, spettare sulu che vustri satelliti lasci spassiu per passare.

Anunnaku piaci oru da murire, ma per suo oru sulu altri murire

Lui simpaticu: fai ridere tantu, ma  dupu fai piangiri duppiu, lui ti truva lavuru ma dupu devi dare qualcusa perché lavuratu.

 

Iu guardatu tua ginti vedere vita chi fare, nissunu ancura accurtu di niente

Iu capire vustra tristessa, bruttu: vivere per fai cuntentu chi mai fattu ninte, da nui mai andare cusì

si lavurare pussu vivere, si nu lavurare murire di fame

Pir questu: qui nu esiste disuccupasiune, qui tutti truva lavuru, se nu truva: invinta unu

 

Anunnaku sulu furbu, si tu intilliginti: anunnaku finitu, ma si tu scimu anunnaku fai restu

Mi raccumandu: dire tutti chi arrivare anunnaku,

pripari bella casa, buonu mangiare, dare lui anche tua dunna, chi pui ti ringrassia pirché anunnaku multu iducatu

Anunnaku cunusci amure e anchi  rispettu, lui ti ringrassia, prima di uscire, anchi si fare: sulu vigliaccu.

 

A prussimu culligamintu, amicu

Alienu, passa e chiudi,

chiudi purta chi fai currente!

 

 

 

 

 

 

 

Lascia un commento